Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 15.7.2020

Verkkokauppa Tilpsis noudattaa tietosuoja-asioissaan ja asiakasrekisterin käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Tietosuojaselosteen pääkohdat:

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Rekisterin nimi
 3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
 7. Tietojen säilytysaika
 8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
 10. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen
 11. Muutokset tähän rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen
 1. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Verkkokauppa Tilpsis/ Leinte Y-tunnus: 3018401-5
Saukontie 17
28240 Pori
myynti@tilpsis.fi

 1. Rekisterin nimi

Verkkokauppa Tilpsis asiakasrekisteri

 1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin, tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä ja asiakkaalta itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

 1. Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme kolmansille osapuolille joitakin välttämättömiä henkilötietoja verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Tällaisia välttämättömiä tietoja ovat nimi ja osoite sekä tarvittaessa puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite toimituksen hoitamiseen.

Tietosi välittyvät myös maksupalvelun tarjoajalle, riippuen valitusta maksutavasta.

 1. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Facebook-painikkeiden käyttötiedot lähetetään Facebook-palveluun.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.  Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

 1. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset, puutteelliset ja/tai vanhentuneet tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja käsiteltäessä rikotaan lakia tai voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia kiistanalaisten tietojen käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 1. Muutokset tähän rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen

Verkkokauppa Tilpsis kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Verkkokauppa Tilpsis suosittelee tutustumaan rekisteri- ja tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.